Anni Onsager

" Dance To My Story "

Skulptur, 67 x 20 x 12 cm
kr 28 000,- fritt levert.

" I Will Not Listen "

Skulptur, 30 x 20 x 17 cm
kr 22 000,- fritt levert.

" Tell Me A Story "

Skulptur, 30 x 35 x 12 cm
kr 26 000,- fritt levert.

" Scratch My Back "

Skulptur, 50 x 40 x 20 cm
kr 25 000,- fritt levert.

Anni Onsager

" Dance To My Story "

Skulptur, 67 x 20 x 12 cm
kr 28 000,- fritt levert.

" Tell Me A Story "

Skulptur, 30 x 35 x 12 cm
kr 26 000,- fritt levert.

" I Will Not Listen "

Skulptur, 30 x 20 x 17 cm
kr 22 000,- fritt levert.

" Scratch My Back "

Skulptur, 50 x 40 x 20 cm
kr 25 000,- fritt levert.